COVID-19 Symptom Checker
Symptoms
Mayroon ka bang ubo?
Mayroon ka bang sipon?
Nakararanas ka ba ng pagtatae?
Nangangati o sumasakit ba ang iyong lalamunan?
Nakakaramdam ka ba ng sakit ng katawan o kalamnan?
Sumasakit ba ang iyong ulo?
Mayroon ka bang lagnat na 37.8℃ pataas?
Nakararamdam ka ba ng hirap sa paghinga?
Nakararamdam ka ba ng panghihina at matinding pagod?
Umalis ka ba ng bansa nitong nakaraang labing apat (14) na araw?
Pumunta ka ba sa bansa o lugar sa Pilipinas na mayroon kaso ng COVID-19?
Nagkaroon ka ba ng direct contact sa pasyenteng positibo sa COVID-19?
Other Symptoms:
Other:
Contact History

Personal Information
Hurray! Your have successfully entered the captcha.